Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Μερικής Φοίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ (9 ώρες, 14 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου

(προαπ.: σεμιν. νομ. πληροφορικής)

2/4

2.

Ιστορία του Δικαίου    

3/4

3.

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

4/6   

 

 

2ο  ΕΞΑΜΗΝΟ (9 ώρες, 13 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Δίκαιο της Δικαιοπραξίας

4/5

2.

Οικογενειακό Δίκαιο

3/4     

3.

Εμπορικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος

2/4

                                                                                                                                                    

 

3ο  ΕΞΑΜΗΝΟ (12 ώρες, 16 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

4/5

2. 

Συνταγματικό Δίκαιο 

6/7

3.

Μάθημα Επιλογής Γεν. Παιδείας

2/4

                                                                                                                                                    

 

4ο  ΕΞΑΜΗΝΟ (12 ώρες, 17 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Διοικητικό Δίκαιο- Γενικό Μέρος 

6/7

2.

Ποινικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος 

4/6

3.   

Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Ανταγωνισμού)  

2/4

 

 

5ο  ΕΞΑΜΗΝΟ (12 ώρες, 16 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Μεθοδολογία του Δικαίου  

2/4

2.     

Δίκαιο Ευρωπαϊκής  Ένωσης

4/5

3.

Ενοχικό Δίκαιο –Γενικό Μέρος  

6/7

 

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ (13 ώρες, 15 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Συνταγματικές Ελευθερίες            

4/5

2.     

Ενοχικό Δίκαιο – Ειδικό Μέρος

6/6

3.

Εμπορικό Δίκαιο  (Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών)    

3/4

                            

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ (14 ώρες, 14 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Ποινικό Δίκαιο- Ποινολογία  

4/4

2.     

Εμπράγματο Δίκαιο

4/4

3.

Εμπορικό Δίκαιο  (Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών)

6/6

 

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ (13 ώρες, 15 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Βιομηχ.-Πνευμ.)

3/4  

2.     

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο 

4/4

3.

Πολιτική Δικονομία (Γενικό Μέρος – Απόδειξη)    

6/7

 

 

9ο  ΕΞΑΜΗΝΟ (12 ώρες, 13 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Ποινικό Δίκαιο- Ειδικό Μέρος

6/6  

2.     

Πολιτική Δικονομία  (Ένδικα Μέσα – Αναγκαστική Εκτέλεση)

6/7

 

 

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ (13 ώρες, 15 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Ποινική Δικονομία       

7/7

2.     

Διοικητικό Δίκαιο (Φορολογικό Δίκαιο)  

2/4

3.

Κληρονομικό Δίκαιο  

4/4

 

 

11ο ΕΞΑΜΗΝΟ (15 ώρες, 15 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Διοικητική Δικονομία

7/7

2.     

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

4/4

3.

Διαθεματικό σεμινάριο επιλογής (Α΄  κύκλος) 

4/4

 

 

12ο ΕΞΑΜΗΝΟ (13 ώρες, 17 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Εμπορικό Δίκαιο (Πτωχευτικό & Εξυγίανσης Επιχ.)    

3/4

2.     

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

4/5

3.

Διαθεματικό σεμινάριο επιλογής (Β΄ κύκλος ) 

4/4

4.

Μάθημα Περ. Επιλογής Ειδικής Παιδείας  (Α΄ κύκλος)     

2/4

 

 

13ο  ΕΞΑΜΗΝΟ (10 ώρες, 16 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου

4/4

2.     

Μάθημα Περ. Επιλογής Ειδικής Παιδείας  (Γ΄ κύκλος) 

2/4  

3.

Μάθημα Ελεύθ.Επιλογής Ειδικής Παιδείας (Α΄ κύκλος) 

2/4

4.

Μάθημα Ελεύθ.Επιλογής Ειδικής Παιδείας (Α΄ κύκλος) 

2/4  

    

 

14ο ΕΞΑΜΗΝΟ (12 ώρες, 17 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου &Διοικ. Δικον.

6/5

2.     

Μάθημα Περ. Επιλογής Ειδικής Παιδείας (ΣΤ΄ κύκλος) 

2/4   

3.

Μάθημα Ελεύθ.Επιλογής Ειδικής Παιδείας (Β΄ κύκλος)

2/4

4.

Μάθημα Ελεύθ.Επιλογής Ειδικής Παιδείας (Β΄ κύκλος)  

2/4

    

 

15ο ΕΞΑΜΗΝΟ (10 ώρες, 14 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Σύνθεση Αστικού Δικαίου

4/5

2.     

Σύνθεση Πολιτικής Δικονομίας

4/5

3.

Μάθημα Περ. Επιλογής Ειδικής Παιδείας  (Β΄ κύκλος)

2/4

 

 

16ο ΕΞΑΜΗΝΟ (10 ώρες, 13 ECTS)

ΩΡΕΣ/ECTS

1.

Σύνθεση  Ποινικού  Δικαίου &Ποιν. Δικoν. 

6/5

2.     

Μάθημα Περ. Επιλογής Ειδικής Παιδείας (Δ΄ κύκλος)     

2/4

3.

Μάθημα Περ. Επιλογής Ειδικής Παιδείας (Ε΄ κύκλος) 

2/4