Όργανα Τμήματος

Σύμφωνα με το άρθρο  20 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017/τ. Α') όργανα της Σχολής είναι:
 
α) Συνέλευση Τμήματος
β) Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Πρόεδρος του Τμήματος, η καθηγήτρια Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου