Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπου-με τον αναπληρωτή του-των μελών του Εργαστηριιακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στη Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπου-με τον αναπληρωτή του-των μελών του Εργαστηριιακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στην Κοσμητεία της Νομικής Σχολής

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής στις εκλογές της 3ης Οκτωβρίου 2017, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 5 παράγραφος 1 της ΥΑ 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ Β’ 3255), και

β) τον εκλογικό κατάλογο που απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών με την υπ’ αρ. πρωτ. 2087/26.09.2017

ορίζει τα παρακάτω:

α) ένα (1) εκλογικό τμήμα για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας,

β) την Αίθουσα Συνεδριάσεων (#319, 3ο όροφος) της Νομικής Σχολής ως κατάστημα ψηφοφορίας,

Σελίδες