ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Προς Φοιτητές Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

μαζί με την Ανακοίνωση της Γραμμματείας για την αλλαγή τρόπου και χρόνου δηλώσεων μαθημάτων από το ακαδ. έτος 2017/18 παρακαλώ να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη και τη σημείωση που γίνεται εκεί αναφορικά με το ότι εφεξής δεν θα υπάρχει δυνατότητα για καμία απολύτως παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων, ούτε κατ’ εξαίρεση (απουσία, παράλειψη, παρανόηση κλπ), εκτός από την περίπτωση που αποδεδειγμένα (με προσκόμιση στη Γραμματεία της εκτυπωμένης ή αποθηκευμένης δήλωσης μαθημάτων που υπεβλήθη από τον φοιτητή, βλ. άρθρο 3 παρ. 3 του Κανονισμού Σπουδών) το ηλεκτρονικό σύστημα δεν την καταχώρισε.

Και τούτο, όχι μόνο διότι διαφορετικά δημιουργείται τεράστιος πρόσθετος φόρτος εργασίας στη Γραμματεία, που πρέπει να επεμβαίνει με χειρόγραφο τρόπο εξατομικευμένα κατά περίπτωση στο ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά και κυρίως διότι άλλως είναι αντικειμενικά αδύνατο να τηρηθεί το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΑΠΘ και η έγκαιρη δήλωση σε μαθήματα επιλογής με ανώτατο αριθμό συμμετοχών, δημιουργούνται δε ανυπέρβλητα πλέον προβλήματα στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ θερμά να δείξετε αυξημένη επιμέλεια στο ζήτημα του έγκαιρου και πλήρους περιεχομένου της δήλωσης μαθημάτων σας που θα υποβληθεί, σύμφωνα με τις διακρίσεις που γίνονται στη σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας, αποκλειστικά από 2.10.2017 μέχρι και 23.10.2017, έτσι ώστε να μην έλθουμε στη δυσάρεστη θέση της απόρριψης αιτημάτων παράτασης δηλώσεων, τα οποία, επαναλαμβάνω, σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν πρόκειται εφεξής να γίνονται δεκτά, για τους λόγους που προεκτέθηκαν.

 

Με εκτίμηση

Και ευχές για μια καλή νέα ακαδημαϊκή χρονιά

Ο Κοσμήτορας

 

(υπογραφή)*

 

Καθηγητής Γ. Δέλλιος

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Φορέα.

Συνημμένα αρχεία: