ΛΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΝ 24.6.2017

1ο ερώτημα:   Υπάρχει διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων (άρθρα 4 παρ. 1 και 63 παρ. 1 στοιχ. β’ του Κανονισμού 1215/2012).

2ο ερώτημα: Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ιορδανικό (άρθρα 4 παρ. 1 στοιχ. β’, 19 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού Ρώμη Ι).