ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2017-18) μεταβάλλεται ο χρόνος (προσοχή: νωρίτερα) και εν μέρει ο τρόπος υποβολής της δήλωσης μαθημάτων, σύμφωνα με τους ορισμούς που τίθενται από το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Α.Π.Θ. και τις διατάξεις του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών:

  1. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα εγγραφούν στο 1ο, 3ο ή 5ο εξάμηνο σπουδών, θα πρέπει για το Χειμερινό Εξάμηνο να υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων από την 2.10.2017 έως και -το αργότερο- την 23.10.2017. Ειδικότερα:
  • Για τα μαθήματα επιλογής ΔΣ (διακλαδικά σεμινάρια), ΠΕ (περιορισμένης επιλογής) και ΕΛΕ (ελεύθερης επιλογής) επισημαίνεται ότι, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 3 του κανονισμού σπουδών, ισχύει ανώτατος αριθμός συμμετοχής φοιτητών ανά μάθημα, και συγκεκριμένα ο αριθμός 150 (για τα ΔΣ και ΠΕ) και ο αριθμός 60 (για τα ΕΛΕ). Η ένταξη του φοιτητή σε κάποιο από τα μαθήματα αυτά γίνεται ηλεκτρονικά, με βάση τη σειρά χρονικής προτεραιότητας ως προς την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων. Μόλις συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ο καθορισμένος ανώτατος αριθμός συμμετοχών σε ένα μάθημα, η κατάστασή του κλείνει και ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει άλλο μάθημα, από αυτά που είναι ακόμη ανοιχτά. Αν δεν επιλέξει τελικά κανένα, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών (δηλ. το σύστημα δεν θα τον εντάξει αυτόματα, από μόνο του, σε κάποιο μάθημα).
  • Για τα υπόλοιπα μαθήματα (υποχρεωτικά μαθήματα και επιλογές Γενικής Παιδείας ΓΠ του 1ου εξαμήνου) δεν ισχύει ανώτατος αριθμός συμμετοχών και οι δηλώσεις τους υποβάλλονται κανονικά από 2.10.2017 μέχρι 23.10.2017.
  1.  Οι υπόλοιποι φοιτητές, δηλαδή αυτοί που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα εγγραφούν στο 7ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, άρα βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο του νέου προγράμματος σπουδών, εξαιρούνται πλήρως από τον παραπάνω περιορισμό ανωτάτου ορίου για τα μαθήματα επιλογής και θα πρέπει να υποβάλλουν για το Χειμερινό Εξάμηνο τις δηλώσεις τους για όλα τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) από 2.10.2017 έως και 23.10.2017.
  2. Ενόψει του νωρίτερου χρόνου έναρξης υποβολής των δηλώσεων, αυξάνεται ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων για δήλωση μαθημάτων από δώδεκα (12) σε είκοσι (20) μαθήματα για όλους τους φοιτητές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναδήλωση και των μαθημάτων εκείνων στα οποία εξετάστηκε μεν ο φοιτητής κατά την αμέσως προηγούμενη εξεταστική περίοδο αλλά ενδεχομένως δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τα βαθμολόγιά τους κατά το χρόνο έναρξης της υποβολής δηλώσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε καμία περίπτωση δεν θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων, διότι άλλως καθίσταται αδύνατη η τήρηση του Ακαδημαϊκού Ημερολόγιου που, με απόφαση της Συγκλήτου, ισχύει πλέον απαρεγκλίτως για όλο το ΑΠΘ.

Ο αναλυτικός Οδηγός Σπουδών 2017/18, που περιλαμβάνει και τις τελευταίες μεταβολές στο Πρόγραμμα και στον Κανονισμό Σπουδών, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής (εδώ)