ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛ. ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛ. ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Με αφορμή φαινόμενα προσπαθειών φαλκίδευσης των εξετάσεων από φοιτητές μέσω κινητών τηλεφώνων, που διαπιστώθηκαν πρόσφατα και οδηγούνται ήδη στην πειθαρχική διαδικασία, η Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής θεωρεί σκόπιμο να υπενθυμίσει τα ακόλουθα:

  • Σύμφωνα με το νόμο (άρθρ. 34 παρ. 2 ν. 4009/2011) η Σχολή και οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν το αδιάβλητο των εξετάσεων.
  • Ο ισχύων Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών (άρθρ. 13 παρ. 5 περ. Δ),  γνωστός σε όλους αφού είναι από μακρού αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Σχολής και εμπεριέχεται στον Οδηγό Σπουδών, ορίζει ρητά, μεταξύ άλλων, ότι: «Οι εξεταζόμενοι φοιτητές απαγορεύεταινα προσκομίζουν στις αίθουσες των εξετάσεων … ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Τυχόν εγχείρημα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση σε βάρος του εξεταζομένου Σε περίπτωση παραβίασης των απαγορεύσεων αυτών επιβάλλεται, ως μέτρο εσωτερικής τάξης για τη διασφάλιση του αδιαβλήτου της εξεταστικής διαδικασίας, ο μηδενισμός του γραπτού, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη σχετική πρόβλεψη κυρώσεων».
  • Τέλος, από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΠΘ (άρθρο 54) σε συνδυασμό με τη σχετική νομοθεσία (άρθρ. 7-22 και 27 π.δ. 160/2008, άρθρ. 120-123 ν. 5343/1932) προβλέπεται ότι «η χρήση μέσων ή μεθόδων που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων» συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει σοβαρότατες πειθαρχικές ποινές.