Τομέας Διεθνών Σπουδών

Διευθυντής Τομέα
Αναπληρωτής Καθηγητής Γκλαβίνης Παναγιώτης
 
Γραμματέας Τομέα
Αλεξία Παπάζη
Τηλ:   2310 996608
Fax:   2310 996502
Εmail: alpapazi@law.auth.gr